توسعه مکران و پیشنهادهای بخش خصوصی

بخش دوم سخنرانی بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در پیش‌نشست تخصصی «چشم‌انداز ایفای نقش بخش خصوصی در مدل پیشرفت مکران» که به پیشنهادات بخش خصوصی برای توسعه سواحل مکران اختصاص دارد.

1401/10/28

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام