حذف یک مانع بزرگ برای شروع تجارت

اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق تهران، درباره حذف الزام به ارائه سند ملکیت محل کسب برای دریافت کارت بازرگانی که مصوبه اخیر هیات وزیران است و همچنین فرآیند تسهیل شده دریافت کارت بازرگانی روی سامانه جامع تجارت، توضیح می‌دهد.

1402/11/03

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام