نیازمند «اعتماد» هستیم

عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور نشست دوازدهم اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به مساله مهم صیانت از اعتماد و سرمایه اجتماعی به اهمیت دانش و فناوری در اقتصاد جهانی شده امروز پرداخت و گفت: نیاز دهه حاضر به دلیل تغییر شکل روابط سنتی به زندگی مدرن اعتمادورزی است و اعتماد به عنوان بنیان جامعه از اثرگذارترین پایه‌های کسب‌وکار و اقتصاد است؛ به طوری که بین رشد اقتصادی و اعتماد رابطه مستقیمی وجود دارد و لازمه سرمایه‌گذاری، تولید واشتغال در کشور وجود شفافیت و اعتماد و اطمینان به ثبات قوانین ومقررات و سیاست‌هاست نه تصمیمات خلق‌الساعه.

1402/11/28

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام