پادکست �������� ������ ��������

کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - مقدمه


تاریخ انتشار: 1399/12/25

کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - دنیا در دستان شماست


تاریخ انتشار: 1399/12/24

کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - مقدمه؛ دیدار با ابر تغییر


تاریخ انتشار: 1399/12/23

کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل اول؛ مردم و روابط (1. تماما سرنوشت نیست)


تاریخ انتشار: 1399/12/22

کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل اول؛ مردم و روابط (2.سلامت کشورها )


تاریخ انتشار: 1399/12/21

کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل اول؛ مردم و روابط (3.دنیای زنان )


تاریخ انتشار: 1399/12/20

کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل اول؛ مردم و روابط (4.البته دوستان )


تاریخ انتشار: 1399/12/19

کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل اول؛ مردم و روابط (5.انقلاب‌های فرهنگی )


تاریخ انتشار: 1399/12/18

کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل دوم؛ آسمان و زمین (6.باورنکردنی اما واقعی )


تاریخ انتشار: 1399/12/17

کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل دوم؛ آسمان و زمین (7.گرما هشداری برای زمین )


تاریخ انتشار: 1399/12/16

کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل دوم؛ آسمان و زمین (8.آینده جنگ؛ وقتی ضعیف، قوی می‌شود )


تاریخ انتشار: 1399/12/15

کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل دوم؛ آسمان و زمین (9.راه ناهموار آزادی )


تاریخ انتشار: 1399/12/14