ویدئو مشاوره

1400/08/09

با خدمات اتاق تهران آشنا شوید/ معاونت توسعه عضویت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای افزایش تنوع و بهبود کیفیت خدمات‌دهی به اعضای اتاق و جذب بیشتر فعالان اقتصادی به عضویت در پارلمان بخش خصوصی، با تغییراتی در ساختار مدیریت امور عضوی ..

ادامه مطلب
1400/08/08

با خدمات اتاق تهران آشنا شوید/ واحد ارتباط با مشتری (CRM)

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای افزایش تنوع و بهبود کیفیت خدمات‌دهی به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق، «واحد ارتباط با مشتری» را در معاونت کسب‌وکار خود راه‌اندازی کرده است. این واحد ..

ادامه مطلب
1400/08/08

با خدمات اتاق تهران آشنا شوید/ مشاوره امور گمرکی و تجارت خارجی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای افزایش تنوع و بهبود کیفیت خدمات‌دهی به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق، «مشاوره امور گمرکی و تجارت خارجی» را در معاونت کسب‌وکار خود راه‌اندازی کرده اس ..

ادامه مطلب
1400/08/08

با خدمات اتاق تهران آشنا شوید/ معاونت کسب‌وکار

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای افزایش تنوع و بهبود کیفیت خدمات‌دهی به اعضای اتاق تهران، خدمات مشاوره‌ای کاملی در معاونت کسب‌وکار خود ارائه می‌دهد که از آغاز اولین گام برای آغاز ..

ادامه مطلب
1400/08/08

با خدمات اتاق تهران آشنا شوید/ مدیر خدمات امور بیمه و تامین اجتماعی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای افزایش تنوع و بهبود کیفیت خدمات‌دهی به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق، «مدیریت خدمات امور بیمه و تامین اجتماعی» را در معاونت کسب‌وکار خود راه‌اندازی ..

ادامه مطلب
1400/08/08

با خدمات اتاق تهران آشنا شوید/ مشاوره امور مدیریت مالی شرکت‌ها

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای افزایش تنوع و بهبود کیفیت خدمات‌دهی به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق، «مشاوره امور مدیریت مالی شرکت‌ها» را در معاونت کسب‌وکار خود راه‌اندازی کرده اس ..

ادامه مطلب
1400/08/08

با خدمات اتاق تهران آشنا شوید/ مشاوره امور محیط زیستی بنگاه‌ها

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای افزایش تنوع و بهبود کیفیت خدمات‌دهی به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق، «مشاوره امور محیط زیستی بنگاه‌ها» را در معاونت کسب‌وکار خود راه‌اندازی کرده اس ..

ادامه مطلب
1400/08/08

با خدمات اتاق تهران آشنا شوید/ مشاوره امور قانون کار

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای افزایش تنوع و بهبود کیفیت خدمات‌دهی به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق، «مشاوره امور قانون کار» را در معاونت کسب‌وکار خود راه‌اندازی کرده است که در خص ..

ادامه مطلب
1400/08/08

با خدمات اتاق تهران آشنا شوید/ مشاوره امور بانکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای افزایش تنوع و بهبود کیفیت خدمات‌دهی به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق، «مشاوره امور بانکی» را در معاونت کسب‌وکار خود راه‌اندازی کرده است که در خصوص م ..

ادامه مطلب
1400/08/08

با خدمات اتاق تهران آشنا شوید/ خدمات امور مالیاتی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای افزایش تنوع و بهبود کیفیت خدمات‌دهی به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق، «مدیریت خدمات امور مالیاتی» را در معاونت کسب‌وکار خود ایجاد کرده است که در خصو ..

ادامه مطلب